کوله بارت بربند
شاید این چند صبا فرصت آخر باشد
که به مقصد برسیم
بشناسیم خدا
و بفهمیم که یک عمر چه غافل بودیم
میشو آسان رفت
 میشود کاری کرد که رضا باشد او
ای سبکبال در این راه شگرف
در دعای شب و روزت
در مناجات خدایی شدنت
هرگز از یاد نبر
من جامانده بسی محتاجم